Grupa ABC Data – 4,5 miliarda PLN przychodów w 2018 roku!

29 kwietnia 2019

  • 4 468 mln PLN przychodów ze sprzedaży
  • Stabilna marża brutto ze sprzedaży
  • Dwucyfrowy wzrost sprzedaży w obszarze mobile
  • Planowane przejęcie ABC Data przez międzynarodowy koncern ALSO Holding
  • Wyniki roczne obciążone transakcjami o charakterze nieoperacyjnym

W 2018 roku Grupa ABC Data wypracowała 4 468 mln PLN przychodów ze sprzedaży, co oznacza wynik porównywalny do 2017 roku, kiedy to wyniósł on 4 491 mln PLN. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła w okresie sprawozdawczym 5,7% i pomimo widocznej na rynku presji cenowej, została utrzymana na podobnym poziomie względem analogicznego okresu 2017 roku.

Grupa ABC Data zanotowała w 2018 roku dynamiczny wzrost sprzedaży w obszarze nowych technologii mobilnych. Wyniósł on ponad 200 mln PLN (+23%) rok do roku, a wartość sprzedaży przekroczyła miliard złotych. Wynik ten z powodzeniem zrekompensował nominalne spadki w obszarach komponentów oraz hardware, będące rezultatem działania czynników zewnętrznych, jak zmniejszony popyt na karty graficzne czy niższa dostępność procesorów jednego z głównych producentów.  Z kolei sprzedaż w obszarze VAD pozostała w 2018 roku na analogicznym poziomie w porównaniu do poprzedniego roku i wyniosła 780 mln PLN.

– Przez większą część roku nasza Grupa stawiała czoła różnym wyzwaniom, jak niższe marże czy rosnąca presja cenowa. Istotnie wzrosły też koszty wynagrodzeń, transportu, ubezpieczenia należności. Niemniej dołożyliśmy wszelkich starań, aby przeprowadzić ABC Data przez ten niełatwy okres w optymalny sposób, co – w naszej ocenie – w pełni się udało – przekonuje Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A.

Wypracowane przez Grupę skonsolidowane wyniki finansowe skorygowane o księgowe przeszacowania oraz transakcje jednorazowe wynoszą: zysk brutto ze sprzedaży 256,1 mln PLN, zysk EBITDA 36,6 mln PLN, a zysk netto 9,7 mln PLN. Raportowane skonsolidowane wyniki finansowe przedstawiają się następująco: zysk brutto ze sprzedaży 255,4 mln PLN, EBITDA – strata w wysokości 32 mln PLN, ujemny wynik netto w wysokości 69,5 mln PLN.

W związku z zaklasyfikowaniem przedsiębiorstwa ABC Data jako aktywa przeznaczonego do zbycia, zarząd ABC Data S.A. zdecydował o dokonaniu szeregu przeszacowań oraz dokonaniu odpisów za rok 2018. Odpisy dotyczą przeszacowania wartości aktywów przeznaczonych do sprzedaży (związanych z planowaną transakcją kupna przedsiębiorstwa ABC Data przez ALSO Holding), odpisu aktywa z tytułu odroczonego podatku, rezerw związanych z postępowaniami podatkowymi w spółkach zależnych iSource oraz ABC Data s.r.o. (spółka czeska) oraz przeszacowania wartości udziałów w spółce ABC Data s.r.o. w związku z jej sprzedażą.

– Wszystkie dokonane przez Grupę ABC Data przeszacowania i odpisy mają charakter nieoperacyjny i niepieniężny, a zaraportowane wyniki finansowe pozostają bez wpływu zarówno na przepływy pieniężne, jak i warunki finansowania Grupy ABC Data. Zarząd Grupy pozyskał od instytucji finansujących stosowne zgody dotyczące odstąpienia od badania wskaźników finansowych za 2018 rok – tłumaczy Ilona Weiss.

Co istotne, 21 grudnia 2018 roku została zawarta umowa ramowa zakładająca sprzedaż przedsiębiorstwa ABC Data i ABC Data Marketing do spółki należącej do ALSO Holding AG. Jednocześnie ogłoszone zostało wezwanie do sprzedaży akcji ABC Data na giełdzie, które potrwa do 13 maja 2019 roku.

– Potencjalne przyłączenie przedsiębiorstwa ABC Data do wyjątkowo prężnej grupy kapitałowej ALSO da nam zdecydowanie większe możliwości rozwoju.  Nie mam wątpliwości, że będzie ono korzystne zarówno dla obu naszych firm i ich otoczenia biznesowego, jak też każdego, kto na co dzień korzysta ze sprzętu IT i elektroniki użytkowej – podsumowuje prezes zarządu ABC Data S.A.

Planowane przejęcie ABC Data przez Also Holding wkracza właśnie w decydującą fazę. Niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych zgód urzędów i kontrahentów oraz sukcesu wezwania do sprzedaży akcji ABC Data, spółka przystąpi do sprzedaży przedsiębiorstwa na rzecz spółki należącej do Also Holding AG – Roseville Investments Sp. z o.o.

Pobierz PDF