Pozytywnie zakończenie postępowania kontrolnego w ABC Data S.A.

23 lipca 2018

Po blisko czterech latach w ABC Data S.A. zakończyło się postępowanie kontrolne dotyczące podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 roku. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a kontrolujący nie sformułowali żadnych wniosków i zaleceń dla ABC Data S.A.  Obecnie w Spółce nie toczy się już żadna kontrola VAT.

Postępowanie kontrolne zostało wszczęte z upoważnienia Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Warszawie w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku od towarów i usług za II kwartał 2014 roku.

 

– Rozpoczęcie postępowania kontrolnego było naturalną konsekwencją wystąpienia przez spółkę o zwrot podatku VAT za okres II kwartału 2014 roku, który Spółka otrzymała – wyjaśnia Ilona Weiss, prezes zarządu ABC Data S.A. – Pozytywny wynik kontroli ostatecznie kończy jedyne postępowanie kontrolne prowadzone w ABC Data S.A. – dodaje Ilona Weiss.

 

Warto przypomnieć, że pod koniec 2016 roku Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie umorzył, jako bezprzedmiotowe, postępowanie dotyczące prawidłowości w zakresie podatku VAT za wrzesień 2012 roku, w całości uznając rozliczenia podatkowe spółki w badanym okresie za prawidłowe.

 

ABC Data S.A., dla której priorytetem jest działalność w bezpiecznym, a przez to uczciwym  otoczeniu biznesowym, jako członek branżowej organizacji ZIPSEE „Cyfrowa Polska” aktywnie angażuje się w inicjatywy mające na celu wypracowanie dla branży jednolitego kodeksu dobrych praktyk w zakresie należytej staranności w weryfikowaniu kontrahentów. Przedstawiciele spółki uczestniczyli m.in. w merytorycznych pracach Zespołu Roboczego w Ministerstwie Finansów, którego finałem było opracowanie dokumentu „Metodyka w zakresie oceny dochowania należytej staranności przez nabywców towarów w transakcjach krajowych”, skierowanego do urzędników Krajowej Administracji Skarbowej. Udział w pracach zespołu był okazją do podzielenia się obowiązującymi w Spółce procedurami w zakresie weryfikacji swoich bezpośrednich partnerów handlowych. ABC Data wdrożyła – i w ślad za zmianami w prawie systematycznie weryfikuje – wszelkie możliwe do wprowadzenia przez przedsiębiorcę procedury związane z dochowywaniem należytej staranności, których celem jest minimalizacja ryzyka związanego z prowadzonymi transakcjami. W opinii niezależnych ekspertów wewnętrzne procedury ABC Data należą do jednych z najlepszych w branży.

Pobierz PDF