Ogłoszenie o połączniu VICIS New Investments S.A. z VICIS Marketing sp. z o.o.

17 maja 2021

Działając na podstawie art. 508 KSH, Zarząd Vicis New Investments Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000287132 („Spółka”), ogłasza że w dniu 30 kwietnia 2021 r. (dzień połączenia), nastąpiło połączenie Spółki jako spółki przejmującej z Vicis Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 0000374528 („Vicis Marketing”) jako spółką przejmowaną. Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 par. 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Vicis Marketing na Spółkę.

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ VICIS New Investments S.A. na dzień 02.09.2019

5 sierpnia 2019

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na żądanie akcjonariuszy Spółki: Emitenta oraz MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, działających na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które wpłynęło do Spółki w dniu 5 sierpnia 2019 r., zwołuje w siedzibie Spółki w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1 na dzień 2 września 2019 r., na godz. 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”)