Sprawozdanie z całkowitych dochodów
Dane przedstawione w tys. PLN
01-01-2017
31-12-2017
01-01-2016
31-12-2016
01-01-2015
31-12-2015
01-01-2014
31-12-2014
01-01-2013
31-12-2013
Przychody ze sprzedaży 3 504 999 4 017 321 4 293 535 5 131 710 4 478 915
Zysk z działalności operacyjnej 25 502 11 988 38 699 48 447 52 932
Zysk przed opodatkowaniem 39 297 19 919 67 513 52 894 43 060
Zysk netto 35 117 19 536 60 276 43 216 39 422
Podstawowy zysk  na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,29 0,16 0,49 0,35 0,32
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 122 594 550 122 594 550 122 824 000 124 043 000 123 888 000
Rozwodniony zysk na jedną akcję (nie w tysiącach) 0,29 0,16 0,49 0,35 0,32
Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (31 010) 76 819 32 099 110 334 19 046
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 14 126 -8 809 26 827 -362 -2 892
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (37 180) -14 201 -55 599 -111 255 -17 076
Przepływy pieniężne netto razem (54 064) 53 809 3 327 -1 283 -922
Bilans
Dane przedstawione w tys. PLN
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013
Aktywa 1 037 714 1 044 591 967 446 867 669 863 601
Zobowiązania długoterminowe 10 241 1 105 1 156 995 818
Zobowiązania krótkoterminowe 767 627 811 961 705 419 621 558 610 270
Kapitał własny 259 846 231 525 260 871 245 116 252 513
Kapitał zakładowy 125 267 125 267 125 267 125 267 125 252