Skonsolidowane sprawozdanie
z całkowitych dochodów
[tys. PLN]
01-01-2017
31-12-2017
01-01-2016
31-12-2016
01-01-2015
31-12-2015
01-01-2014
31-12-2014
01-01-2013
31-12-2013
Przychody ze sprzedaży 4 635 294 4 926 737 4 856 264 5 573 430 4 822 468
Zysk z działalności operacyjnej 52 801 37 805 66 514 60 548 77 158
Zysk przed opodatkowaniem 46 359 22 233 59 172 48 587 68 022
Zysk netto z działalności kontynuowanej 25 412 17 214 46 838 33 282 59 135
Podstawowy zysk na jedną akcję z działalności kontynuowanej
(nie w tysiącach)
0,21 0,14 0,38 0,27 0,48
Średnia ważona ilość akcji zwykłych (w szt.) 122 594 550 122 594 550 122 824 000 124 043 000 123 888 000
Rozwodniony zysk z działalności kontynuowanej na jedną akcję (nie
w tysiącach)
0,21 0,14 0,38 0,27 0,48
Zysk / Strata netto z działalności zaniechanej 0 0 0 0 50
Zysk netto 25 412 17 214 46 838 33 282 59 185
Skonsolidowane przepływy pieniężne [tys. PLN]
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 321 105 933 39 767 157 942 36 378
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej     (11 551) -25 233 -1 244 -15 705 -1 194
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej  (36 709) -21 801 -40 387 -125 135 -31 869
Przepływy pieniężne netto razem  (47 939) 58 899 -1 864 17 102 3 315
Skonsolidowany bilans
[tys. PLN]
31-12-2017 31-12-2016 31-12-2015 31-12-2014 31-12-2013
Aktywa 1 244 453 1 252 895 1 068 337 948 364 916 521
Zobowiązania długoterminowe 11 865 1 691 1 345 1 304 901
Zobowiązania krótkoterminowe 938 996 976 035 765 768 648 471 599 908
Kapitał własny 293 592 275 169 301 224 298 589 315 712
Kapitał zakładowy 125 267 125 267 125 267 125 267 125 252