Ogłoszenie o zwołaniu NWZ VICIS New Investments S.A. na dzień 02.09.2019

5 sierpnia 2019

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na żądanie akcjonariuszy Spółki: Emitenta oraz MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, działających na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które wpłynęło do Spółki w dniu 5 sierpnia 2019 r., zwołuje w siedzibie Spółki w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1 na dzień 2 września 2019 r., na godz. 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
5. Zatwierdzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Powzięcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym.
7. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów Walnego Zgromadzenia przez Spółkę.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem umieszczone są w załączonych dokumentach.

formularz instrukcji dot. głosowania na WZ 02.09.2019

formularz pełnomocnictwa na WZ 02.09.2019

ogłoszenie o zwołaniu WZ na 02.09.2019

oświadczenie o liczbie akcji i głosów na dzień 05.08.2019

projekty uchwał na WZ w dniu 02.09.2019

wniosek o zwołanie WZ VICIS z dnia 05.08.2019 z załącznikami