Ogłoszenie o zwołaniu NWZ VICIS New Investments S.A. na dzień 02.09.2019

5 sierpnia 2019

Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że na żądanie akcjonariuszy Spółki: Emitenta oraz MCI Venture Projects Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością VI spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, działających na podstawie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, które wpłynęło do Spółki w dniu 5 sierpnia 2019 r., zwołuje w siedzibie Spółki w Warszawie (00-844) przy ul. Plac Europejski 1 na dzień 2 września 2019 r., na godz. 09:30 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”)

Przychody ze sprzedaży za maj 2019 w ABC Data

10 czerwca 2019

W maju 2019 szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę Kapitałową ABC Data wyniosły 314 mln PLN. Szacunkowe skonsolidowane przychody narastająco za okres styczeń – maj 2019 wyniosły 1.648 mln PLN.